Bezpečnostní rada státu

Bezpečnostní rada státu byla zřízena na základě čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (dále jen ÚZBČR). Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády. Pro vládu připravuje „návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti České republiky“, a to „v rozsahu pověření, které stanovila vláda“ (čl. 9 odst. 2 ÚZBČR).

ÚZBČR velmi obecně stanoví, že „Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády“ (čl. 9 odst. 1 ÚZBČR) a že „prezident republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti“ (čl. 9 odst. 3 ÚZBČR).

Fungování Bezpečnostní rady státu upravuje její Statut a Jednací řád. Dle Statutu je základním úkolem Bezpečnostní rady státu „podílet se na tvorbě spolehlivého bezpečnostního systému státu,  zabezpečovat  koordinaci  a  kontrolu  opatření  k  zajišťování  bezpečnosti  České republiky a mezinárodních závazků“ (čl. 1 odst. 3 Statutu). Působnost tohoto pracovního orgánu vlády konkrétně vymezuje čl. 2 odst. 1 a 2 Statutu. Bezpečnostní rada státu mimo jiné zabezpečuje meziresortní koordinaci opatření v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR, vyhodnocuje rizika ohrožení ČR, či posuzuje pravidelné zprávy o stavu zajišťování bezpečnosti ČR. Po vyhlášení jednoho ze tří druhů mimořádných stavů (nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav), nebo při hrozbě vzniku krizové situace má ještě následující pravomoci: posuzuje vzniklou bezpečnostní situaci státu a rozsah možného ohrožení, posuzuje opatření navrhovaná Ústředním krizovým štábem, předkládá vládě návrhy na opatření k řešení vzniklé krizové situace a koordinuje činnosti v oblasti bezpečnosti České republiky.

Statut v čl. 3 rovněž stanoví počet a složení členů Bezpečnostní rady státu. Celkem má Bezpečnostní rada státu 9 členů. Jejím předsedou je předseda vlády a místopředsedou je 1. místopředseda a ministr vnitra. Dalšími sedmi členy jsou: ministr obrany, ministr zahraničních věcí, ministryně financí, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr zdravotnictví, a ministr zemědělství.

Činnost Bezpečnostní rady státu zabezpečuje její sekretariát. Ten je samostatným organizačním útvarem Úřadu vlády ČR (čl. 10 Statutu). Bezpečnostní rada státu má šest stálých pracovních výborů: Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (v gesci ministra zahraničních věcí), Výbor pro obranné plánování (v gesci ministra obrany), Výbor pro vnitřní bezpečnost (v gesci ministra vnitra), Výbor pro civilní nouzové plánování (v gesci ministra vnitra), Výbor pro zpravodajskou činnost (v gesci předsedy vlády) a Výbor pro kybernetickou bezpečnost (v gesci předsedy vlády). V případě nutnosti, tj. zejména v případě vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, může předseda vlády aktivovat další pracovní orgán v systému Bezpečnostní rady státu, kterým je Ústřední krizový štáb (§ 24a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, Statut Ústředního krizového štábu).


Zdroje:

 1. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění účinném od 1. 12. 2000.
 2. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění účinném od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2021.
 3. Usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2014 č. 544 o Statutu Bezpečnostní rady státu a o statutech stálých pracovních výborů Bezpečnostní rady státu.
 4. Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2017 č. 360 k návrhu na zřízení Výboru pro kybernetickou bezpečnost Bezpečnostní rady státu.
 5. Usnesení vlády České republiky ze dne 18. dubna 2018 č. 247 k návrhu změn statutů Bezpečnostní rady státu a jejích stálých pracovních výborů.
 6. Usnesení vlády České republiky ze dne 10. července 2018 č. 457 ke složení Bezpečnostní rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost.
 7. Usnesení vlády České republiky ze dne 24. října 2018 č. 692 ke složení Bezpečnostní rady státu.
 8. Statut Bezpečnostní rady státu. Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 544 ve znění usnesení vlády ze dne 10. května 2017 č. 360, usnesení vlády ze dne 18. dubna 2018 č. 247, usnesení vlády ze dne 10. července 2018 č. 457 a usnesení vlády ze dne 24. října 2018 č. 692.
 9. Jednací řád Bezpečnostní rady státu. Příloha č. 1 k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 20. března 2018 č. 11.
 10. Statut Ústředního krizového štábu. Příloha usnesení vlády ze dne 21. září 2020 č. 954.
 11. Oficiální informace a kontakt.

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.