Krizové opatření

Krizové opatření definuje krizový zákon (dále jen KZ) v § 2 písm. c) jako „organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob“.

Krizová opatření přijímá vláda. Jejich rozsah stanoví v případě nouzového stavu ustanovení § 6 KZ. Rozsah krizových opatření za stavu ohrožení státu stanoví ustanovení § 7 KZ. S ohledem na možné výrazné omezení práv a svobod by měla vláda tato opatření přijímat pouze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu. Důvodová zpráva ke KZ označuje krizová opatření za mimořádné prostředky potřebné k účinnému řešení mimořádně závažných krizových situací. Tímto také odůvodňuje udělení zvláštních pravomocí vládě pro jejich přijímání.

V reakci na pandemii COVID-19 přijala vláda od března 2020 do prosince 2020 přes 100 usnesení o přijetí krizového opatření. Krizová opatření obsahovala a obsahují nařízení, zákazy i doporučení různého druhu. Příkladem lze uvést zákaz vstupu cizinců na území ČR, zákaz přítomnosti osob v maloobchodních prodejnách v určitém čase s výjimkou osob starších 65 let věku, zákaz maloobchodního prodeje s výjimkou určitého sortimentu a služeb, zákaz osobní přítomnosti studentů na školách, nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest, omezení pohybu na nezbytně nutné potřeby, doporučení práce na dálku z místa bydliště zaměstnance, doporučení využívat přednostně bezhotovostní platební styk, vytváření odstupu mezi lidmi minimálně 2 metry, nasazení vojáků k provádění krizových opatření, nařízení určitým právnickým osobám přednostního dodávání výrobků Ministerstvu vnitra, zákaz pořádání hromadných akcí či zákaz nočního vycházení. Kompletní přehled dosud přijatých opatření v rámci první a druhé vlny epidemie je k dispozici níže v sekci zdroje (stav k 2. 3. 2021, řazeno dle čísla publikace ve Sbírce zákonů).

V souvislosti s vládními usneseními o přijetí krizových opatření se objevily diskuze co do právní povahy institutu krizového opatření. Konkrétně se jednalo o otázku, zda může být krizové opatření považováno za opatření obecné povahy, které je na obecné úrovni upraveno v § 171-174 správního řádu. Tato ustanovení upravují procesní otázky týkající se řízení o návrhu opatření a stanoví možnost posoudit soulad opatření obecné povahy s právními předpisy v rámci přezkumného řízení.

Ústavní soud se otázkou, zda konkrétní krizové opatření spadá do kategorie opatření obecné povahy, zabýval ve vztahu k usnesení vlády č. 274 (povinnost organizovat zasedání zastupitelstev pomocí prostředků komunikace na dálku). Ve svém usnesení stanovil, že toto konkrétní vládní usnesení není opatřením obecné povahy. Ústavní soud poukázal na to, že „krizový zákon výslovně nestanoví, že opatření vlády vydané podle čl. 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona je svojí formou opatřením obecné povahy. Jednoznačná vůle zákonodárce o právní formě napadeného aktu dána není, a je proto nutné přejít k jeho materiálnímu hodnocení“, tj. hodnocení na základě obsahu a ne formy. Ústavní soud po zhodnocení daného usnesení vlády dospěl k závěru, že přijaté krizové opatření má povahu „jiného právního předpisu“ a nejde o opatření obecné povahy. Pojmovými znaky opatření obecné povahy jsou podle Ústavního soudu „především konkrétnost předmětu a obecnost adresátů“ (Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 7/20, bod 13). Zkoumané vládní usnesení však nesplňuje podmínku konkrétnosti, a to s ohledem na obecnost „stanoveného předmětu regulace z hlediska prostorového a věcného. Za abstraktní lze považovat i vymezení okruhu adresátů, dopadá-li na blíže neurčený počet (resp. druhově určených a všech) členů zastupitelstev územních samosprávných celků“ (Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 7/20, bod 17 na konci).

Ústavní soud se ve vztahu ke krizovým opatřením přijatým v souvislosti s pandemií COVID-19 zabýval otázkou ústavnosti zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb. Ve svém nálezu (sp. zn. Pl. ÚS 106/20) ze dne 22. února 2021 zrušil Ústavní soud usnesení vlády č. 78 publikované pod č. 31/2021 Sb., a to z toho důvodu, že přijaté rozhodnutí nebylo dostatečně odůvodněné, a tudíž legitimní.

Další krizové opatření, které bylo podrobeno soudnímu přezkumu, je opatření omezující osobní přítomnost žáků a zavedení distanční výuky (usnesení vlády č. 129 publikované pod č. 63/2021 Sb.). Žalobou na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu podanou žákem proti Gymnáziu Na Zatlance se zabýval Městský soud v Praze, který dospěl k rozhodnutí, že uvedené krizové opatření je nezákonné, protože „povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu“ (rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2021, sp. zn. 17 A 126/2020-84). Gymnázium podalo v den vyhlášení rozsudku kasační stížnost a ve věci bude rozhodovat Nejvyšší správní soud.


Zdroje:

 1. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění účinném od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2021
 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 3. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020
 4. Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 7/20
 5. Nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 106/20
 6. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2021, sp. zn. 17 A 126/2020-84
 7. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů publikované ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb.
 8. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky publikované ve Sbírce zákonů pod č. 70/2020 Sb.
 9. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 71/2020 Sb.
 10. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 72/2020 Sb.
 11. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 200 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 73/2020 Sb.
 12. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 74/2020 Sb.
 13. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 13. března 2020 č. 203 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 76/2020 Sb.
 14. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 13. března 2020 č. 204 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 77/2020 Sb.
 15. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 13. března 2020 č. 205 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 78/2020 Sb.
 16. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 79/2020 Sb.
 17. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 13. března 2020 č. 208 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 80/2020 Sb.
 18. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 13. března 2020 č. 209 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 81/2020 Sb.
 19. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 82/2020 Sb.
 20. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 84/2020 Sb.
 21. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 85/2020 Sb.
 22. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 216 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 86/2020 Sb.
 23. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 87/2020 Sb.
 24. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 218 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 88/2020 Sb.
 25. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 89/2020 Sb.
 26. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 220 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 90/2020 Sb.
 27. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. března 2020 č. 238 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 96/2020 Sb.
 28. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 97/2020 Sb.
 29. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 98/2020 Sb.
 30. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. března 2020 č. 241 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 99/2020 Sb.
 31. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 17. března 2020 č. 243 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 105/2020 Sb.
 32. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 106/2020 Sb.
 33. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. března 2020 č. 248 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 107/2020 Sb.
 34. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. března 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 108/2020 Sb.
 35. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 19. března 2020 č. 262 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 109/2020 Sb.
 36. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 19. března 2020 č. 264 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 110/2020 Sb.
 37. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 19. března 2020 č. 266 o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. publikované ve Sbírce zákonů pod č. 111/2020 Sb.
 38. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 19. března 2020 č. 267 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 112/2020 Sb.
 39. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 122/2020 Sb.
 40. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 275 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 123/2020 Sb.
 41. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 276 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 124/2020 Sb.
 42. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 278 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 125/2020 Sb.
 43. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 279 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 126/2020 Sb.
 44. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 280 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 127/2020 Sb.
 45. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 281 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 128/2020 Sb.
 46. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. března 2020 č. 305 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 130/2020 Sb.
 47. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. března 2020 č. 309 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 131/2020 Sb.
 48. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. března 2020 č. 310 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 132/2020 Sb.
 49. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. března 2020 č. 332 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 140/2020 Sb.
 50. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. března 2020 č. 333 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 141/2020 Sb.
 51. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. března 2020 č. 334 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 142/2020 Sb.
 52. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 31. března 2020 č. 352 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 143/2020 Sb.
 53. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 1. dubna 2020 č. 369 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 144/2020 Sb.
 54. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 1. dubna 2020 č. 377 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 145/2020 Sb.
 55. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 6. dubna 2020 č. 387 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 150/2020 Sb.
 56. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 6. dubna 2020 č. 388 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 151/2020 Sb.
 57. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 6. dubna 2020 č. 393 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 152/2020 Sb.
 58. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 6. dubna 2020 č. 394 k informování o změně krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 153/2020 Sb.
 59. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 156/2020 Sb.
 60. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 9. dubna 2020 č. 403 o zrušení krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 157/2020 Sb.
 61. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 9. dubna 2020 č. 404 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 158/2020 Sb.
 62. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. dubna 2020 č. 415 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 173/2020 Sb.
 63. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. dubna 2020 č. 416 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 174/2020 Sb.
 64. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 17. dubna 2020 č. 421 o zrušení krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 178/2020 Sb.
 65. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 17. dubna 2020 č. 422 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 179/2020 Sb.
 66. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 193/2020 Sb.
 67. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 194/2020 Sb.
 68. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 195/2020 Sb.
 69. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. dubna 2020 č. 454 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 196/2020 Sb.
 70. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. dubna 2020 č. 455 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 197/2020 Sb.
 71. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. dubna 2020 č. 456 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 198/2020 Sb.
 72. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 24. dubna 2020 č. 458 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 203/2020 Sb.
 73. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 24. dubna 2020 č. 462 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 204/2020 Sb.
 74. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 27. dubna 2020 č. 483 o zrušení krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 213/2020 Sb.
 75. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. dubna 2020 č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 219/2020 Sb.
 76. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 220/2020 Sb.
 77. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 24. dubna 2020 č. 492 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 221/2020 Sb.
 78. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. dubna 2020 č. 495 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 222/2020 Sb.
 79. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 223/2020 Sb.
 80. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. dubna 2020 č. 493 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 224/2020 Sb.
 81. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 4. května 2020 č. 506 o zrušení krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 225/2020 Sb.
 82. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 226/2020 Sb.
 83. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 4. května 2020 č. 512 o zrušení krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 227/2020 Sb.
 84. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 7. května 2020 č. 521 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 235/2020 Sb.
 85. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 11. května 2020 č. 538 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 236/2020 Sb.
 86. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. září 2020 č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů publikované ve Sbírce zákonů pod č. 391/2020 Sb.
 87. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 392/2020 Sb.
 88. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 398/2020 Sb.
 89. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 8. října 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 399/2020 Sb.
 90. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 400/2020 Sb.
 91. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 401/2020 Sb.
 92. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 8. října 2020 č. 998 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 402/2020 Sb.
 93. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 407/2020 Sb.
 94. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 408/2020 Sb.
 95. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 409/2020 Sb.
 96. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1026 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 410/2020 Sb.
 97. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 411/2020 Sb.
 98. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 412/2020 Sb.
 99. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb publikované ve Sbírce zákonů pod č. 413/2020 Sb.
 100. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 414/2020 Sb.
 101. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. října 2020 č. 1048 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 417/2020 Sb.
 102. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. října 2020 č. 1049 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 418/2020 Sb.
 103. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. října 2020 č. 1050 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 419/2020 Sb.
 104. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. října 2020 č. 1051 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 420/2020 Sb.
 105. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 19. října 2020 č. 1074 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 421/2020 Sb
 106. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 424/2020 Sb.
 107. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 425/2020 Sb.
 108. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 426/2020 Sb.
 109. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 22. října 2020 č. 1084 o změně krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 427/2020 Sb.
 110. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. října 2020 č. 1085 o změně krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 429/2020 Sb.
 111. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. října 2020 č. 1102 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 431/2020 Sb.
 112. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 432/2020 Sb.
 113. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 439/2020 Sb.
 114. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1109 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 440/2020 Sb.
 115. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1110 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 441/2020 Sb.
 116. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1111 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. publikované ve Sbírce zákonů pod č. 442/2020 Sb.
 117. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 443/2020 Sb.
 118. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1113 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 444/2020 Sb.
 119. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1114 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 445/2020 Sb.
 120. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1115 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 446/2020 Sb.
 121. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1116 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 447/2020 Sb.
 122. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 2. listopadu 2020 č. 1142 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. publikované ve Sbírce zákonů pod č. 452/2020 Sb.
 123. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. listopadu 2020 č. 1185 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 462/2020 Sb.
 124. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. listopadu 2020 č. 1190 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 463/2020 Sb.
 125. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. listopadu 2020 č. 1191 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 464/2020 Sb.
 126. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. listopadu 2020 č. 1192 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 465/2020 Sb.
 127. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 471/2020 Sb.
 128. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1196 o změně krizových opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 472/2020 Sb.
 129. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1197 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 473/2020 Sb.
 130. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 474/2020 Sb.
 131. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1199 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 475/2020 Sb.
 132. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 476/2020 Sb.
 133. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 477/2020 Sb.
 134. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 478/2020 Sb.
 135. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. listopadu 2020 č. 1226 o změně krizových opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 483/2020 Sb.
 136. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 498/2020 Sb.
 137. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 499/2020 Sb.
 138. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 500/2020 Sb.
 139. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 7. prosince 2020 č. 1290 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 511/2020 Sb.
 140. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 7. prosince 2020 č. 1291 o změně krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 512/2020 Sb.
 141. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 7. prosince 2020 č. 1292 o změně krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 513/2020 Sb.
 142. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 521/2020 Sb.
 143. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 10. prosince 2020 č. 1295 o změně krizových opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 522/2020 Sb.
 144. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 o změně krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 532/2020 Sb.
 145. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. prosince 2020 č. 1332 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 533/2020 Sb.
 146. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. prosince 2020 č. 1333 o změně krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 534/2020 Sb.
 147. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. prosince 2020 č. 1334 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 535/2020 Sb.
 148. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 536/2020 Sb.
 149. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. prosince 2020 č. 1336 o zrušení krizových opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 537/2020 Sb.
 150. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 17. prosince 2020 č. 1341 o změně krizových opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 564/2020 Sb.
 151. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 578/2020 Sb.
 152. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 593/2020 Sb.
 153. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1374 o změně krizových opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 594/2020 Sb.
 154. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 595/2020 Sb.
 155. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 596/2020 Sb.
 156. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 597/2020 Sb.
 157. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 598/2020 Sb.
 158. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1379 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 599/2020 Sb.
 159. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 7. ledna 2021 č. 12 o změně krizových opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 9/2021 Sb.
 160. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 7. ledna 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 10/2021 Sb.
 161. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 7. ledna 2021 č. 14 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 11/2021 Sb.
 162. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 11. ledna 2021 č. 33 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 12/2021 Sb.
 163. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. ledna 2021 č. 53 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 16/2021 Sb.
 164. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. ledna 2021 č. 54 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 17/2021 Sb.
 165. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 21/2021 Sb.
 166. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 22. ledna 2021 č. 56 o změně krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 22/2021 Sb.
 167. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 22. ledna 2021 č. 57 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 23/2021 Sb.
 168. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 28. ledna 2021 č. 78 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 31/2021 Sb.
 169. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 32/2021 Sb.
 170. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 28. ledna 2021 č. 80 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 33/2021 Sb.
 171. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 8. února 2021 č. 119 o změně krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 48/2021 Sb.
 172. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 11. února 2021 č. 121 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 56/2021 Sb.
 173. Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 202a na dobu 14 dnů publikované ve Sbírce zákonů pod č. 59/2021 Sb.
 174. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 126 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 60/2021 Sb.
 175. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 127 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 61/2021 Sb.
 176. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 62/2021 Sb.
 177. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 129 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 63/2021 Sb.
 178. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 130 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 64/2021 Sb.
 179. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 131 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 65/2021 Sb.
 180. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 132 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 66/2021 Sb.
 181. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 133 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 67/2021 Sb.
 182. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 134 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 68/2021 Sb.
 183. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 135 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 69/2021 Sb.
 184. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 136 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 70/2021 Sb.
 185. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 137 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 71/2021 Sb.
 186. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 140 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 72/2021 Sb.
 187. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 141 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 73/2021 Sb.
 188. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 143 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 74/2021 Sb.
 189. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. února 2021 č. 167 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 75/2021 Sb.
 190. Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 18. února 2021 o zrušení nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 84/2021 Sb.
 191. Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 196 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 96/2021 Sb.
 192. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 197 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 97/2021 Sb.
 193. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 198 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 98/2021 Sb.
 194. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 199 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 99/2021 Sb.
 195. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 100/2021 Sb.
 196. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 201 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 101/2021 Sb.
 197. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 202 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 102/2021 Sb.
 198. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 203 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 103/2021 Sb.
 199. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 204 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 104/2021 Sb.
 200. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 205 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 105/2021 Sb.
 201. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 206 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 106/2021 Sb.
 202. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 207 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 107/2021 Sb.
 203. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 208 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 108/2021 Sb.
 204. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 209 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 109/2021 Sb.
 205. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 210 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 110/2021 Sb.
 206. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 111/2021 Sb.
 207. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 112/2021 Sb.
 208. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 113/2021 Sb.
 209. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 114/2021 Sb.
 210. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 28. února 2021 č. 218 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. publikované ve Sbírce zákonů pod č. 115/2021 Sb.
 211. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 1. března 2021 č. 241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. publikované ve Sbírce zákonů pod č. 116/2021 Sb.

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.