Krizové opatření

Krizové opatření definuje krizový zákon (dále jen KZ) v § 2 písm. c) jako „organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob“.

Krizová opatření přijímá vláda. Ta může podle § 5 KZ za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu omezit určitá základní lidská práva a svobody. Rozsah krizových opatření stanoví v případě nouzového stavu ustanovení § 6 KZ. Rozsah krizových opatření za stavu ohrožení státu stanoví ustanovení § 7 KZ. S ohledem na možné výrazné omezení práv a svobod by měla vláda tato opatření přijímat pouze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu. Důvodová zpráva ke KZ označuje krizová opatření za mimořádné prostředky potřebné k účinnému řešení mimořádně závažných krizových situací. Tímto také odůvodňuje udělení zvláštních pravomocí vládě pro jejich přijímání.

V reakci na pandemii COVID-19 přijala vláda od března 2020 do prosince 2020 přes 100 usnesení o přijetí krizového opatření. Krizová opatření obsahovala a obsahují nařízení, zákazy i doporučení různého druhu. Příkladem lze uvést zákaz vstupu cizinců na území ČR, zákaz přítomnosti osob v maloobchodních prodejnách v určitém čase s výjimkou osob starších 65 let věku, zákaz maloobchodního prodeje s výjimkou určitého sortimentu a služeb, zákaz osobní přítomnosti studentů na školách, nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest, omezení pohybu na nezbytně nutné potřeby, doporučení práce na dálku z místa bydliště zaměstnance, doporučení využívat přednostně bezhotovostní platební styk, vytváření odstupu mezi lidmi minimálně 2 metry, nasazení vojáků k provádění krizových opatření, nařízení určitým právnickým osobám přednostního dodávání výrobků Ministerstvu vnitra, zákaz pořádání hromadných akcí či zákaz nočního vycházení. Kompletní přehled dosud přijatých opatření v rámci všech vln epidemie je k dispozici níže v sekci zdroje (stav k 12. 12. 2021, řazeno dle čísla publikace ve Sbírce zákonů).

V souvislosti s vládními usneseními o přijetí krizových opatření se objevily diskuze co do právní povahy institutu krizového opatření. Konkrétně se jednalo o otázku, zda může být krizové opatření považováno za opatření obecné povahy, které je na obecné úrovni upraveno v § 171-174 správního řádu. Tato ustanovení upravují procesní otázky týkající se řízení o návrhu opatření a stanoví možnost posoudit soulad opatření obecné povahy s právními předpisy v rámci přezkumného řízení.

Ústavní soud se otázkou, zda konkrétní krizové opatření spadá do kategorie opatření obecné povahy, zabýval ve vztahu k usnesení vlády č. 274 (povinnost organizovat zasedání zastupitelstev pomocí prostředků komunikace na dálku). Ve svém usnesení stanovil, že toto konkrétní vládní usnesení není opatřením obecné povahy. Ústavní soud poukázal na to, že „krizový zákon výslovně nestanoví, že opatření vlády vydané podle čl. 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona je svojí formou opatřením obecné povahy. Jednoznačná vůle zákonodárce o právní formě napadeného aktu dána není, a je proto nutné přejít k jeho materiálnímu hodnocení“, tj. hodnocení na základě obsahu a ne formy. Ústavní soud po zhodnocení daného usnesení vlády dospěl k závěru, že přijaté krizové opatření má povahu „jiného právního předpisu“ a nejde o opatření obecné povahy. Pojmovými znaky opatření obecné povahy jsou podle Ústavního soudu „především konkrétnost předmětu a obecnost adresátů“ (Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 7/20, bod 13). Zkoumané vládní usnesení však nesplňuje podmínku konkrétnosti, a to s ohledem na obecnost „stanoveného předmětu regulace z hlediska prostorového a věcného. Za abstraktní lze považovat i vymezení okruhu adresátů, dopadá-li na blíže neurčený počet (resp. druhově určených a všech) členů zastupitelstev územních samosprávných celků“ (Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 7/20).

V únoru 2021 byl Poslanecké sněmovně předložen návrh zákona, který obsahoval novelu § 5, 6 a 7 (sněmovní tisk č. 1162/0). Tento návrh novely rozšiřoval omezení, nařízení a zákazy, které lze vyhlásit za nouzového stavu. Návrh zákona byl doporučen k projednání, projednávání však bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny.


Zdroje:

 1. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění účinném od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2021
 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 3. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020
 4. Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 7/20
 5. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky publikované ve Sbírce zákonů pod č. 70/2020 Sb.
 6. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 71/2020 Sb.
 7. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 72/2020 Sb.
 8. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 200 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 73/2020 Sb.
 9. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 74/2020 Sb.
 10. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 13. března 2020 č. 203 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 76/2020 Sb.
 11. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 13. března 2020 č. 204 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 77/2020 Sb.
 12. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 13. března 2020 č. 205 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 78/2020 Sb.
 13. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 79/2020 Sb.
 14. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 13. března 2020 č. 208 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 80/2020 Sb.
 15. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 13. března 2020 č. 209 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 81/2020 Sb.
 16. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 82/2020 Sb.
 17. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 84/2020 Sb.
 18. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 85/2020 Sb.
 19. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 216 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 86/2020 Sb.
 20. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 87/2020 Sb.
 21. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 218 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 88/2020 Sb.
 22. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 89/2020 Sb.
 23. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. března 2020 č. 220 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 90/2020 Sb.
 24. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 97/2020 Sb.
 25. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 98/2020 Sb.
 26. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 17. března 2020 č. 243 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 105/2020 Sb.
 27. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 106/2020 Sb.
 28. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. března 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 108/2020 Sb.
 29. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 19. března 2020 č. 262 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 109/2020 Sb.
 30. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 19. března 2020 č. 267 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 112/2020 Sb.
 31. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 122/2020 Sb.
 32. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 275 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 123/2020 Sb.
 33. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 278 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 125/2020 Sb.
 34. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 279 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 126/2020 Sb.
 35. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 280 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 127/2020 Sb.
 36. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. března 2020 č. 281 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 128/2020 Sb.
 37. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. března 2020 č. 305 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 130/2020 Sb.
 38. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. března 2020 č. 309 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 131/2020 Sb.
 39. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. března 2020 č. 310 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 132/2020 Sb.
 40. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. března 2020 č. 332 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 140/2020 Sb.
 41. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. března 2020 č. 333 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 141/2020 Sb.
 42. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. března 2020 č. 334 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 142/2020 Sb.
 43. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. března 2020 č. 352 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 143/2020 Sb.
 44. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 1. dubna 2020 č. 369 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 144/2020 Sb.
 45. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 1. dubna 2020 č. 377 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 145/2020 Sb.
 46. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 6. dubna 2020 č. 387 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 150/2020 Sb.
 47. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 6. dubna 2020 č. 388 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 151/2020 Sb.
 48. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 6. dubna 2020 č. 393 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 152/2020 Sb.
 49. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 9. dubna 2020 č. 404 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 158/2020 Sb.
 50. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 193/2020 Sb.
 51. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 194/2020 Sb.
 52. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 195/2020 Sb.
 53. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. dubna 2020 č. 454 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 196/2020 Sb.
 54. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. dubna 2020 č. 455 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 197/2020 Sb.
 55. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. dubna 2020 č. 456 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 198/2020 Sb.
 56. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 24. dubna 2020 č. 458 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 203/2020 Sb.
 57. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 220/2020 Sb.
 58. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 24. dubna 2020 č. 492 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 221/2020 Sb.
 59. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. dubna 2020 č. 495 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 222/2020 Sb.
 60. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 223/2020 Sb.
 61. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. dubna 2020 č. 493 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 224/2020 Sb.
 62. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 4. května 2020 č. 506 o zrušení krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 225/2020 Sb.
 63. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 226/2020 Sb.
 64. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 392/2020 Sb.
 65. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 398/2020 Sb.
 66. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 8. října 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 399/2020 Sb.
 67. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 400/2020 Sb.
 68. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 401/2020 Sb.
 69. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 8. října 2020 č. 998 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 402/2020 Sb.
 70. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 407/2020 Sb.
 71. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 408/2020 Sb.
 72. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 409/2020 Sb.
 73. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1026 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 410/2020 Sb.
 74. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 411/2020 Sb.
 75. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 412/2020 Sb.
 76. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb publikované ve Sbírce zákonů pod č. 413/2020 Sb.
 77. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 414/2020 Sb.
 78. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. října 2020 č. 1049 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 418/2020 Sb.
 79. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. října 2020 č. 1050 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 419/2020 Sb.
 80. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. října 2020 č. 1051 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 420/2020 Sb.
 81. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 424/2020 Sb.
 82. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 425/2020 Sb.
 83. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 426/2020 Sb.
 84. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. října 2020 č. 1102 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 431/2020 Sb.
 85. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 432/2020 Sb.
 86. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1109 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 440/2020 Sb.
 87. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1110 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 441/2020 Sb.
 88. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 443/2020 Sb.
 89. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1113 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 444/2020 Sb.
 90. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1114 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 445/2020 Sb.
 91. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1115 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 446/2020 Sb.
 92. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1116 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 447/2020 Sb.
 93. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. listopadu 2020 č. 1185 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 462/2020 Sb.
 94. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. listopadu 2020 č. 1190 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 463/2020 Sb.
 95. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. listopadu 2020 č. 1191 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 464/2020 Sb.
 96. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 16. listopadu 2020 č. 1192 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 465/2020 Sb.
 97. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1197 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 473/2020 Sb.
 98. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 474/2020 Sb.
 99. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1199 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 475/2020 Sb.
 100. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 476/2020 Sb.
 101. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 477/2020 Sb.
 102. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 478/2020 Sb.
 103. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 498/2020 Sb.
 104. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 499/2020 Sb.
 105. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 500/2020 Sb.
 106. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 7. prosince 2020 č. 1290 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 511/2020 Sb.
 107. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 o změně krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 532/2020 Sb.
 108. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. prosince 2020 č. 1332 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 533/2020 Sb.
 109. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. prosince 2020 č. 1334 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 535/2020 Sb.
 110. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 536/2020 Sb.
 111. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 578/2020 Sb.
 112. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 595/2020 Sb.
 113. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 596/2020 Sb.
 114. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 597/2020 Sb.
 115. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 598/2020 Sb.
 116. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1379 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 599/2020 Sb.
 117. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 7. ledna 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 10/2021 Sb.
 118. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 7. ledna 2021 č. 14 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 11/2021 Sb.
 119. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 11. ledna 2021 č. 33 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 12/2021 Sb.
 120. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. ledna 2021 č. 53 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 16/2021 Sb.
 121. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. ledna 2021 č. 54 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 17/2021 Sb.
 122. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 22. ledna 2021 č. 57 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 23/2021 Sb.
 123. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 28. ledna 2021 č. 78 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 31/2021 Sb.
 124. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 32/2021 Sb.
 125. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 28. ledna 2021 č. 80 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 33/2021 Sb.
 126. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 11. února 2021 č. 121 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 56/2021 Sb.
 127. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 126 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 60/2021 Sb.
 128. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 127 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 61/2021 Sb.
 129. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 62/2021 Sb.
 130. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 129 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 63/2021 Sb.
 131. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 130 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 64/2021 Sb.
 132. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 131 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 65/2021 Sb.
 133. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 132 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 66/2021 Sb.
 134. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 133 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 67/2021 Sb.
 135. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 134 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 68/2021 Sb.
 136. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 135 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 69/2021 Sb.
 137. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 136 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 70/2021 Sb.
 138. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 137 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 71/2021 Sb.
 139. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 140 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 72/2021 Sb.
 140. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 141 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 73/2021 Sb.
 141. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 14. února 2021 č. 143 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 74/2021 Sb.
 142. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 15. února 2021 č. 167 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 75/2021 Sb.
 143. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 197 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 97/2021 Sb.
 144. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 198 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 98/2021 Sb.
 145. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 199 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 99/2021 Sb.
 146. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 100/2021 Sb.
 147. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 201 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 101/2021 Sb.
 148. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 202 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 102/2021 Sb.
 149. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 203 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 103/2021 Sb.
 150. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 204 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 104/2021 Sb.
 151. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 205 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 105/2021 Sb.
 152. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 206 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 106/2021 Sb.
 153. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 207 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 107/2021 Sb.
 154. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 208 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 108/2021 Sb.
 155. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 209 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 109/2021 Sb.
 156. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 210 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 110/2021 Sb.
 157. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č.111/2021 Sb.
 158. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 112/2021 Sb.
 159. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 113/2021 Sb.
 160. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 114/2021 Sb.
 161. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 3. března 2021 č. 247 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 120/2021 Sb.
 162. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 5. března 2021 č. 248 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti publikované ve Sbírce zákonů pod č. 122/2021 Sb.
 163. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. března 2021 č. 296 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 131/2021 Sb.
 164. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. března 2021 č. 297 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 132/2021 Sb.
 165. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. března 2021 č. 298 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 133/2021 Sb.
 166. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 18. března 2021 č. 299 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 134/2021 Sb.
 167. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 22. března 2021 č. 312 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 139/2021 Sb.
 168. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 435/2021 Sb.
 169. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 25. listopadu 2021 č. 1067 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 436/2021 Sb.
 170. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 26. listopadu 2021 č. 1084 k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky publikované ve Sbírce zákonů pod č. 438/2021 Sb.
 171. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 29. listopadu 2021 č. 1087 o přijetí krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 439/2021 Sb.
 172. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 6. prosince 2021 č. 1121 o změně krizového opatření publikované ve Sbírce zákonů pod č. 459/2021 Sb.
 173. Sněmovní tisk č. 1162 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.