Lex Covid

Termín Lex Covid se vžil pro zákon č. 191/2020 Sb., jehož cílem je zmírnit dopady epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby. V souvislosti s pandemií totiž došlo k přijetí velkého množství opatření, která osobám výrazně ztížila výkon jejich práv. Konkrétně se jednalo o opatření omezující pohyb a další opatření, která například způsobila ztrátu příjmů velkému počtu obyvatel nebo v důsledku uzavření škol přiměla řadu osob zůstat doma s dětmi.

Lex Covid se proto soustředí na to, aby tyto následky zmírnil. Věnuje se proto zejména možnostem prominutí zmeškání lhůt (§ 2-10), opatřením ve vztahu k insolvenčnímu právu (§ 11-17), opatřením ve vztahu k právnickým osobám (§ 18-22), opatřením ve vztahu k výkonům rozhodnutí a exekucím (§ 23-26), opatřením ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu (§ 27-28) a zvláštním opatřením ve vztahu k prodlení (§ 29-31).

Prominutí lhůt se vztahuje na řízení v občanském soudním řízení, správním soudnictví, řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení, insolvenční řízení, řízení podle zákona o Ústavním soudu, trestní řízení, řízení o uspokojení majetkových nároků a řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech. Lhůty pro podání návrhu na prominutí zmeškání lhůty se odvíjejí zpravidla od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, které způsobilo nemožnost či podstatné ztížení učinit příslušný úkon.

Co se týče zvláštních opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu, tak ta obsahují pravidla pro doručování v insolvenčním řízení, zrušení povinnosti podat na sebe insolvenční návrh, pokud byl úpadek způsoben v důsledku mimořádných opatření při epidemii, nepřihlížení k insolvenčním návrhům podaným do 31. srpna 2020, změny pro plnění splátkového kalendáře, pravidla pro osvobození dlužníka od placení pohledávek, či plnění reorganizačního plánu.

Ve vztahu k právnickým osobám Lex Covid zejména stanoví, že pokud je mimořádným opatřením znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, tak se za určitých podmínek prodlužuje funkční období člena voleného orgánu právnické osoby a lhůta k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace. Dále Lex Covid umožňuje činit rozhodování v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i když to jinak zákon nepřipouští.

Co se týče výkonu rozhodnutí a exekucí, tak Lex Covid omezuje provádění výkonu rozhodnutí prodejem movitých a nemovitých věcí. Co se týče prodlení, tak prokáže-li dlužník, že mu mimořádné opatření ztížilo nebo znemožnilo splatit peněžitý dluh včas, tak sankce za prodlení mohou být maximálně ve výši uvedené v předpisech upravujících sankce z prodlení.


Zdroje:

  1. Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění účinném od 31. 3. 2021
  2. Důvodová zpráva k zákonu č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu
  3. Zákon č. 460/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění od 13. 11. 2020
  4. Zákon č. 601/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 460/2020 Sb., ve znění od 31. 12. 2020
  5. Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění od 27. 2. 2021 do 28. 2. 2022
  6. Zákon č. 155/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 31. 3. 2021

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.