Mimořádné opatření při epidemii

Mimořádné opatření při epidemii je opatřením obecné povahy. Slouží veřejným orgánům jako nástroj k zavedení zákazů, omezení či příkazů, které jasně definují příslušné předpisy.

S termínem mimořádné opatření při epidemii pracuje několik zákonů. Obecným předpisem je zákon o ochraně veřejného zdraví (dále jen ZoOVZ). ZoOVZ řadí mimořádná opatření mezi postupy při zjištění výskytu infekčního onemocnění (Hlava III. Předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, Díl 3. Postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění). Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku nařizují podle tohoto zákona Ministerstvo zdravotnictví (§ 80 odst. 1 písm. g) ZoOVZ) a krajské hygienické stanice (§ 82 odst. 2 písm. l) ZoOVZ). Druhy těchto mimořádných opatření pak stanoví § 69 odst. 1 ZoOVZ. Patří mezi ně např. zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, příkaz k vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních, mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv, příkaz k vyčlenění objektu v majetku státu, kraje nebo obce k izolaci fyzických osob nebo jejich karanténě a zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. ZoOVZ rovněž stanoví, že mimořádná opatření budou nařízena pouze v nezbytně nutném rozsahu. Odvolání proti rozhodnutí o vydání mimořádného opatření nemá odkladný účinek a dotčené osoby jsou mu povinny se podřídit.

V souvislosti s pandemií COVID-19 byl přijat tzv. pandemický zákon (zákon č. 94/2021 Sb., dále jen PandZ), který doplňuje ZoOVZ a stanoví dodatečná pravidla pro přijímání mimořádných opatření v době tzv. pandemické pohotovosti (§ 2 odst. 4 PandZ). Druhy mimořádných opatření jsou stanoveny v § 2 odst. 2 PandZ a patří mezi ně např. omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování, omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra nebo stanovení podmínek pro jejich provoz, zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění COVID-19, omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy, či příkaz testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost onemocnění COVID-19․ PandZ výslovně stanoví povinnost řídit se mimořádným opatřením osobám, jimž je dané opatření určeno

PandZ stanoví rovněž podmínky a kompetence při vydávání mimořádných opatření a povinnost zohlednit v mimořádném opatření aktuální analýzu epidemiologické situace a přiměřenost zásahu do práv a oprávněných zájmů povinných osob. Zároveň jsou stanoveny podmínky na zveřejňování opatření, jeho nabývání účinnosti a povinný přezkum.

Kompletní přehled dosud přijatých mimořádných opatření přijatých jak na základě ZoOVZ i PandZ je k dispozici níže v sekci zdroje (stav k 12. 12. 2021, řazeno dle data vydání a následně dle čísla publikace na Úřední desce). Velké množství mimořádných opatření bylo napadeno u Nejvyššího správního soudu. Některá mimořádná opatření soud zrušil.

Termín mimořádné opatření při epidemii je použit v zákoně č. 191/2020 Sb., tzv. Lex Covid v § 1 odst. 2. V rámci tohoto zákona dochází k prominutí určitých lhůt s ohledem na platnost mimořádných opatření, která mohla v době své platnosti ztížit vykonávání určitých úkonů.

Termín mimořádné opatření při epidemii používá rovněž zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 1 odst. 1. Tento zákon stanoví, že v době platnosti těchto mimořádných opatření se nepoužijí některá ustanovení zákona o zaměstnanosti, podle kterých se stanovuje výše určitých příspěvků.


Zdroje:

 1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění účinném od 27. 4. 2021 do 31. 12. 2021
 2. Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 3. Zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
 5. Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 6. Důvodová zpráva k zákonu č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 7. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN ze dne 9. března 2020 publikované pod č. 1/2020 ÚD (zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb)
 8. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN ze dne 18. března 2020 publikované pod č. 4/2020 ÚD (zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb)
 9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN ze dne 18. března 2020 publikované pod č. 6/2020 ÚD (zákaz přijímání nových pacientů za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče)
 10. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN ze dne 19. března 2020 publikované pod č. 5/2020 ÚD (nařízení o předávání údajů podnikateli zajišťujícími veřejnou mobilní komunikační síť a bankami)
 11. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN ze dne 19. března 2020 publikované pod č. 7/2020 ÚD (nákupní doba pro seniory od 65 let)
 12. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN ze dne 23. března 2020 publikované pod č. 8/2020 ÚD (zákaz maloobchodního prodeje a služeb)
 13. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN ze dne 23. března 2020 publikované pod č. 9/2020 ÚD (zákaz volného pohybu osob)
 14. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN ze dne 23. března 2020 publikované pod č. 14/2020 ÚD (omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů)
 15. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN ze dne 23. března 2020 publikované pod č. 175/2020 ÚD (omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů)
 16. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN ze dne 25. března 2020 publikované pod č. 10/2020 ÚD (nařízení pro poskytovatele akutní lůžkové péče)
 17. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN ze dne 25. března 2020 publikované pod č. 11/2020 ÚD (zákaz přijímání nových pacientů za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče)
 18. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN ze dne 26. března 2020 publikované pod č. 12/2020 ÚD (zákaz maloobchodního prodeje a služeb)
 19. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN ze dne 27. března 2020 publikované pod č. 13/2020 ÚD (zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb)
 20. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN ze dne 30. března 2020 publikované pod č. 15/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 21. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN ze dne 30. března 2020 publikované pod č. 16/2020 ÚD (zákaz maloobchodního prodeje a služeb)
 22. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN ze dne 30. března 2020 publikované pod č. 17/2020 ÚD (zákaz volného pohybu osob)
 23. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN ze dne 30. března 2020 publikované pod č. 18/2020 ÚD (omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů)
 24. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN ze dne 1. dubna 2020 publikované pod č. 19/2020 ÚD (zákaz maloobchodního prodeje a služeb)
 25. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN ze dne 1. dubna 2020 publikované pod č. 24/2020 ÚD (vyčlenění lůžek pro osoby s onemocněním COVID-19)
 26. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2020 publikované pod č. 20/2020 ÚD (zákaz maloobchodního prodeje a služeb)
 27. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2020 publikované pod č. 21/2020 ÚD (zákaz volného pohybu osob)
 28. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2020 publikované pod č. 22/2020 ÚD (vyčlenění lůžek pro osoby s onemocněním COVID-19)
 29. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN ze dne 8. dubna 2020 publikované pod č. 23/2020 ÚD (hlášení změn v dostupnosti kapacit intenzivní péče a počtu zdravotnických pracovníků nakažených COVID-19 poskytovateli zdravotních služeb)
 30. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN ze dne 9. dubna 2020 publikované pod č. 26/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 31. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN ze dne 9. dubna 2020 publikované pod č. 27/2020 ÚD (pravidla provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů)
 32. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN ze dne 9. dubna 2020 publikované pod č. 28/2020 ÚD (pravidla provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů)
 33. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN ze dne 9. dubna 2020 publikované pod č. 29/2020 ÚD (testování zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb)
 34. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN ze dne 9. dubna 2020 publikované pod č. 30/2020 ÚD (ukončování karantény)
 35. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN ze dne 10. dubna 2020 publikované pod č. 31/2020 ÚD (zákaz volného pohybu osob)
 36. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN ze dne 14. dubna 2020 publikované pod č. 33/2020 ÚD (karanténní opatření pro zaměstnance poskytovatelů sociálních služeb)
 37. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020 publikované pod č. 34/2020 ÚD (pravidla pro ukončování karantény)
 38. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020 publikované pod č. 35/2020 ÚD (zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních)
 39. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020 publikované pod č. 36/2020 ÚD (zákaz maloobchodního prodeje)
 40. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020 publikované pod č. 37/2020 ÚD (zákaz návštěv pacientů)
 41. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020 publikované pod č. 38/2020 ÚD (zákaz volného pohybu osob)
 42. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16220/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020 publikované pod č. 39/2020 ÚD (nařízení Vězeňské službě)
 43. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN ze dne 17. dubna 2020 publikované pod č. 40/2020 ÚD (zákaz volného pohybu osob)
 44. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN ze dne 17. dubna 2020 publikované pod č. 41/2020 ÚD (zákaz maloobchodního prodeje)
 45. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN ze dne 24. dubna 2020 publikované pod č. 42/2020 ÚD (omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče)
 46. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN ze dne 24. dubna 2020 publikované pod č. 43/2020 ÚD (vyčlenění lůžek pro pacienty s COVID-19)
 47. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN ze dne 30. dubna 2020 publikované pod č. 44/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 48. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN ze dne 4. května 2020 publikované pod č. 45/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 49. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN ze dne 11. května 2020 publikované pod č. 46/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 50. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020 publikované pod č. 47/2020 ÚD (prodloužení posudků o zdravotní způsobilosti zaměstnanců)
 51. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20598/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. května 2020 publikované pod č. 49/2020 ÚD (nařízení Vězeňské službě)
 52. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. května 2020 publikované pod č. 50/2020 ÚD (zákaz a omezení veřejných akcí)
 53. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. května 2020 publikované pod č. 51/2020 ÚD (omezení provozu v různých oblastech)
 54. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20593/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. května 2020 publikované pod č. 52/2020 ÚD (omezení provozu zařízení sociálních služeb)
 55. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20584/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. května 2020 publikované pod č. 53/2020 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 56. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-16/MIN/KAN ze dne 18. května 2020 publikované pod č. 56/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 57. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN ze dne 19. května 2020 publikované pod č. 57/2020 ÚD (testování osob před jejich přijetím do domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem)
 58. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN ze dne 19. května 2020 publikované pod č. 58/2020 ÚD (omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče)
 59. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN ze dne 19. května 2020 publikované pod č. 59/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 60. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN ze dne 19. května 2020 publikované pod č. 60/2020 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 61. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN ze dne 19. května 2020 publikované pod č. 61/2020 ÚD (zákaz a omezení veřejných akcí s účastí nad 300 osob)
 62. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN ze dne 19. května 2020 publikované pod č. 62/2020 ÚD (omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb)
 63. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN ze dne 19. května 2020 publikované pod č. 63/2020 ÚD (omezení provozu v různých oblastech)
 64. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. května 2020 publikované pod č. 64/2020 ÚD (pravidla pro ukončování karantény)
 65. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. května 2020 publikované pod č. 65/2020 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 66. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN ze dne 25. května 2020 publikované pod č. 67/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 67. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. května 2020 publikované pod č. 74/2020 ÚD (omezení provozu v různých oblastech)
 68. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20581/2020-4/MIN/KAN ze dne 2. června 2020 publikované pod č. 70/2020 ÚD (omezení provozu v různých oblastech)
 69. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-21/MIN/KAN ze dne 5. června 2020 publikované pod č. 76/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 70. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-6/MIN/KAN ze dne 9. června 2020 publikované pod č. 79/2020 ÚD (zákaz a omezení veřejných akcí s účastí nad 500 osob)
 71. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN ze dne 12. června 2020 publikované pod č. 80/2020 ÚD (omezení provozu v různých oblastech)
 72. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-22/MIN/KAN ze dne 12. června 2020 publikované pod č. 81/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti) – zrušeno před nabytím účinnosti
 73. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-7/MIN/KAN ze dne 12. června 2020 publikované pod č. 82/2020 ÚD (zákaz a omezení veřejných akcí s účastí nad 500 osob)
 74. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN ze dne 12. června 2020 publikované pod č. 84/2020 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 75. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-8/MIN/KAN ze dne 17. června 2020 publikované pod č. 86/2020 ÚD (zákaz a omezení veřejných akcí s účastí nad 500 osob)
 76. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-23/MIN/KAN ze dne 17. června 2020 publikované pod č. 88/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 77. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN ze dne 17. června 2020 publikované pod č. 89/2020 ÚD (omezení provozu v různých oblastech)
 78. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN ze dne 17. června 2020 publikované pod č. 90/2020 ÚD (zákaz a omezení veřejných akcí s účastí nad 1000 osob)
 79. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20584/2020-5/MIN/KAN ze dne 17. června 2020 publikované pod č. 91/2020 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 80. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN ze dne 19. června 2020 publikované pod č. 92/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 81. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20584/2020-7/MIN/KAN ze dne 19. června 2020 publikované pod č. 93/2020 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 82. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20584/2020-6/MIN/KAN ze dne 19. června 2020 publikované pod č. 94/2020 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 83. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-25/MIN/KAN ze dne 25. června 2020 publikované pod č. 95/2020 ÚD (zrušení mimořádného opatření ze dne 19. června 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN)
 84. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN ze dne 26. června 2020 publikované pod č. 96/2020 ÚD (omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb)
 85. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16220/2020-3/MIN/KAN ze dne 30. června 2020 publikované pod č. 98/2020 ÚD (nařízení Vězeňské službě)
 86. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13742/2020-4/MIN/KAN ze dne 1. července 2020 publikované pod č. 100/2020 ÚD (zrušení mimořádného opatření ze dne 19. května 2020, č.j.: MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN)
 87. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN ze dne 3. července 2020 publikované pod č. 101/2020 ÚD (zákaz a omezení veřejných akcí s účastí nad 1000 osob)
 88. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. července 2020 publikované pod č. 102/2020 ÚD (omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb)
 89. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 27737/2020-1/MIN/KAN ze dne 3. července 2020 publikované pod č. 103/2020 ÚD (nařízení koordinace a spolupráce s centrálním řídícím týmem COVID-19)
 90. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN ze dne 23. července 2020 publikované pod č. 105/2020 ÚD (zákaz a omezení hromadných akcí)
 91. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN ze dne 23. července 2020 publikované pod č. 106/2020 ÚD (zákaz a omezení hromadných akcí)
 92. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN ze dne 19. srpna 2020 publikované pod č. 108/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 93. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN ze dne 19. srpna 2020 publikované pod č. 109/2020 ÚD (zákaz a omezení hromadných akcí)
 94. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN ze dne 19. srpna 2020 publikované pod č. 110/2020 ÚD (omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb)
 95. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN ze dne 24. srpna 2020 publikované pod č. 112/2020 ÚD (izolace a karanténní opatření)
 96. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24. srpna 2020 publikované pod č. 113/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 97. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN ze dne 24. srpna 2020 publikované pod č. 114/2020 ÚD (zákaz a omezení hromadných akcí)
 98. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16220/2020-5/MIN/KAN ze dne 26. srpna 2020 publikované pod č. 116/2020 ÚD (nařízení Vězeňské službě)
 99. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN ze dne 31. srpna 2020 publikované pod č. 117/2020 ÚD (zákaz a omezení hromadných akcí)
 100. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN ze dne 1. září 2020 publikované pod č. 118/2020 ÚD (karanténa u zdravotnických pracovníků)
 101. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN ze dne 1. září 2020 publikované pod č. 119/2020 ÚD (karanténa u pracovníků poskytovatelů sociálních služeb)
 102. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020 publikované pod č. 120/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 103. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. září 2020 publikované pod č. 121/2020 ÚD (nařízení laboratořím o sdělování výsledků vyšetření)
 104. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN ze dne 16. září 2020 publikované pod č. 122/2020 ÚD (zákaz a omezení hromadných akcí)
 105. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20581/2020-9/MIN/KAN ze dne 16. září 2020 publikované pod č. 123/2020 ÚD (omezení provozu v různých oblastech)
 106. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN ze dne 16. září 2020 publikované pod č. 124/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 107. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN ze dne 16. září 2020 publikované pod č. 126/2020 ÚD (zákaz a omezení hromadných akcí)
 108. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN ze dne 17. září 2020 publikované pod č. 127/2020 ÚD (omezení provozu v různých oblastech)
 109. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN ze dne 17. září 2020 publikované pod č. 128/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 110. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN ze dne 23. září 2020 publikované pod č. 129/2020 ÚD (zákaz a omezení hromadných akcí)
 111. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN ze dne 23. září 2020 publikované pod č. 130/2020 ÚD (omezení provozu v různých oblastech)
 112. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 40555/2020-1 /MIN/KAN ze dne 24. září 2020 publikované pod č. 131/2020 ÚD (izolace a karanténní opatření)
 113. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN ze dne 2. října 2020 publikované pod č. 133/2020 ÚD (omezení provozu v různých oblastech)
 114. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN ze dne 2. října 2020 publikované pod č. 132/2020 ÚD (karanténa u pracovníků poskytovatelů sociálních služeb)
 115. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN ze dne 12. října 2020 publikované pod č. 135/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 116. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 42467/2020-1/MIN/KAN ze dne 12. října 2020 publikované pod č. 136/2020 ÚD (nařízení poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče postupovat podle příkazu místně příslušné krajské hygienické stanice)
 117. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN ze dne 19. října 2020 publikované pod č. 137/2020 ÚD (nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě)
 118. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN ze dne 19. října 2020 publikované pod č. 138/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 119. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 46953/2020-1/MIN/KAN ze dne 26. října 2020 publikované pod č. 139/2020 ÚD (nařízení poskytovatelům zdravotních služeb a poskytovatelům akutní a následné lůžkové péče)
 120. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN ze dne 30. října 2020 publikované pod č. 140/2020 ÚD (antigenní testování pacientů a uživatelů sociálních služeb poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě)
 121. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN ze dne 2. listopadu 2020 publikované pod č. 141/2020 ÚD (antigenní testování pacientů a uživatelů sociálních služeb poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě)
 122. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN ze dne 2. listopadu 2020 publikované pod č. 142/2020 ÚD (antigenní testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelů pečovatelské služby)
 123. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN ze dne 3. listopadu 2020 publikované pod č. 144/2020 ÚD (antigenní testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelů pečovatelské služby)
 124. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. listopadu 2020 publikované pod č. 145/2020 ÚD (antigenní testování zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci)
 125. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-39/MIN/KAN ze dne 16. listopadu 2020 publikované pod č. 147/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 126. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2020 publikované pod č. 148/2020 ÚD (antigenní testování zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci)
 127. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2020 publikované pod č. 149/2020 ÚD (antigenní testování pacientů a uživatelů sociálních služeb poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě)
 128. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2020 publikované pod č. 150/2020 ÚD (antigenní testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelů pečovatelské služby)
 129. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2020 publikované pod č. 151/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 130. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 51822/2020-1/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2020 publikované pod č. 152/2020 ÚD (nařízení provozovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
 131. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN ze dne 23. listopadu 2020 publikované pod č. 153/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 132. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN ze dne 23. listopadu 2020 publikované pod č. 154/2020 ÚD (nařízení poskytovatelům zdravotních služeb a poskytovatelům akutní a následné lůžkové péče)
 133. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN ze dne 30. listopadu 2020 publikované pod č. 155/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 134. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN ze dne 30. listopadu 2020 publikované pod č. 157/2020 ÚD (antigenní testování pedagogických pracovníků)
 135. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN ze dne 7. prosince 2020 publikované pod č. 158/2020 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 136. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN ze dne 7. prosince 2020 publikované pod č. 159/2020 ÚD (antigenní testování obyvatel)
 137. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN ze dne 14. prosince 2020 publikované pod č. 160/2020 ÚD (antigenní testování obyvatel)
 138. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN ze dne 21. prosince 2020 publikované pod č. 164/2020 ÚD (nařízení poskytovatelům zdravotních služeb a poskytovatelům akutní a následné lůžkové péče)
 139. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN ze dne 30. prosince 2020 publikované pod č. 167/2020 ÚD (nařízení poskytovatelům zdravotních služeb a poskytovatelům akutní a následné lůžkové péče)
 140. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN ze dne 13. ledna 2021 publikované pod č. 3/2021 ÚD (očkování osob)
 141. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne ze dne 22. února 2021 publikované pod č. 9/2021 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 142. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN ze dne 22. února 2021 publikované pod č. 10/2021 ÚD (izolace a karanténní opatření)
 143. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN ze dne 26. února 2021 publikované pod č. 13/2021 ÚD (izolace a karanténní opatření)
 144. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne ze dne 26. února 2021 publikované pod č. 14/2021 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 145. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN ze dne 1. března 2021 publikované pod č. 16/2021 ÚD (antigenní testování)
 146. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN ze dne 1. března 2021 publikované pod č. 17/2021 ÚD (testování zaměstnanců)
 147. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. března 2021 publikované pod č. 18/2021 ÚD (povinné testování zaměstnavatelem)
 148. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN ze dne 2. března 2021 publikované pod č. 19/2021 ÚD (izolace a karanténní opatření)
 149. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN ze dne 5. března 2021 publikované pod č. 20/2021 ÚD (antigenní testování)
 150. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN ze dne 5. března 2021 publikované pod č. 22/2021 ÚD (antigenní testování zaměstnanců)
 151. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN ze dne 5. března 2021 publikované pod č. 23/2021 ÚD (antigenní testování ve zdravotních a sociálních službách)
 152. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN ze dne 5. března 2021 publikované pod č. 24/2021 ÚD (antigenní testování ve zdravotních a sociálních službách)
 153. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN ze dne 5. března 2021 publikované pod č. 25/2021 ÚD (povinné testování veřejným zaměstnavatelem s min. 50 zaměstnanci)
 154. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 40555/2020-5/MIN/KAN ze dne 8. března 2021 publikované pod č. 26/2021 ÚD (izolace a karanténní opatření u jihoafrické mutace viru)
 155. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN ze dne 19. března 2021 publikované pod č. 30/2021 ÚD (povinné testování veřejným zaměstnavatelem s méně než 50 zaměstnanci)
 156. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN ze dne 19. března 2021 publikované pod č. 31/2021 ÚD (vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení)
 157. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN ze dne 22. března 2021 publikované pod č. 33/2021 ÚD (samotestování zaměstnanců a OSVČ)
 158. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN ze dne 22. března 2021 publikované pod č. 34/2021 ÚD (testování zaměstnavatelem, který je nestátní neziskovou organizací)
 159. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 publikované pod č. 38/2021 ÚD (termín pro podání druhé dávky očkovací látky)
 160. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 publikované pod č. 39/2021 ÚD (nařízení poskytovatelům zdravotních služeb a poskytovatelům akutní a následné lůžkové péče)
 161. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 publikované pod č. 40/2021 ÚD (podmínky osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách)
 162. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 publikované pod č. 41/2021 ÚD (testování zaměstnanců ve školách)
 163. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 publikované pod č. 42/2021 ÚD (podmínky pro osobní přítomnost na přijímací zkoušce)
 164. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 publikované pod č. 43/2021 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 165. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 publikované pod č. 44/2021 ÚD (omezení návštěv ve vazebních věznicích)
 166. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 publikované pod č. 45/2021 ÚD (podmínky vycházek poskytovatelů sociálních služeb a jejich uživatelů)
 167. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 publikované pod č. 46/2021 ÚD (omezení a zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb)
 168. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 publikované pod č. 47/2021 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 169. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 publikované pod č. 48/2021 ÚD (omezení obchodu, výroby a služeb, zákaz představení, kongresů a vzdělávacích akcí, omezení různých práv)
 170. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN ze dne 10. dubna 2021 publikované pod č. 49/2021 ÚD (omezení obchodu, výroby a služeb, zákaz představení, kongresů a vzdělávacích akcí, omezení různých práv)
 171. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15568/2021-1/MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 publikované pod č. 52/2021 ÚD (nařízení poskytovatelům sociálních služeb)
 172. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 publikované pod č. 53/2021 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 173. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 publikované pod č. 57/2021 ÚD (podmínky osobní přítomnosti na vzdělávání na vysoké škole, antigenní testování)
 174. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 publikované pod č. 58/2021 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 175. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN ze dne 23. dubna 2021 publikované pod č. 61/2021 ÚD (omezení obchodu, výroby a služeb, zákaz představení, kongresů a vzdělávacích akcí, omezení různých práv)
 176. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-5/MIN/KAN ze dne 27. dubna 2021 publikované pod č. 65/2021 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení) – zrušeno před nabytím účinnosti
 177. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN ze dne 27. dubna 2021 publikované pod č. 66/2021 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 178. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN ze dne 29. dubna 2021 publikované pod č. 68/2021 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 179. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN ze dne 29. dubna 2021 publikované pod č. 69/2021 ÚD (omezení obchodu, výroby a služeb, zákaz představení, kongresů a vzdělávacích akcí, omezení různých práv)
 180. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN ze dne 4. května 2021 publikované pod č. 76/2021 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 181. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN ze dne 4. května 2021 publikované pod č. 77/2021 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje)
 182. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-9/MIN/KAN ze dne 5. května 2021 publikované pod č. 78/2021 ÚD (omezení obchodu a služeb) – nenabylo účinnosti
 183. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN ze dne 6. května 2021 publikované pod č. 79/2021 ÚD (izolace a karanténní opatření pro osoby s jihoafrickou nebo indickou variantou viru)
 184. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN ze dne 7. května 2021 publikované pod č. 80/2021 ÚD (omezení obchodu a služeb)
 185. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN ze dne 11. května 2021 publikované pod č. 84/2021 ÚD (omezení návštěv u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb)
 186. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN ze dne 11. května 2021 publikované pod č. 87/2021 ÚD (podmínky poskytování sociálních služeb v terénní formě)
 187. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN ze dne 14. května 2021 publikované pod č. 89/2021 ÚD (samotestování zaměstnanců a OSVČ)
 188. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN ze dne 14. května 2021 publikované pod č. 90/2021 ÚD (omezení obchodu, výroby a služeb, zákaz představení, kongresů a vzdělávacích akcí, omezení různých práv)
 189. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN ze dne 14. května 2021 publikované pod č. 91/2021 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 190. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN ze dne 19. května 2021 publikované pod č. 94/2021 ÚD (omezení obchodu, výroby a služeb, zákaz představení, kongresů a vzdělávacích akcí, omezení různých práv)
 191. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN ze dne 19. května 2021 publikované pod č. 96/2021 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 192. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN ze dne 19. května 2021 publikované pod č. 97/2021 ÚD (pravidla pro školy v přírodě)
 193. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN ze dne 27. května 2021 publikované pod č. 104/2021 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 194. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN ze dne 28. května 2021 publikované pod č. 106/2021 ÚD (omezení obchodu, výroby a služeb, zákaz představení, kongresů a vzdělávacích akcí, omezení různých práv)
 195. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN ze dne 28. května 2021 publikované pod č. 107/2021 ÚD (testování obyvatel)
 196. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 publikované pod č. 113/2021 ÚD (omezení obchodu a služeb)
 197. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 publikované pod č. 114/2021 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 198. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 publikované pod č. 115/2021 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 199. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 publikované pod č. 116/2021 ÚD (provádění očkování)
 200. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 publikované pod č. 117/2021 ÚD (omezení návštěv u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb)
 201. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 publikované pod č. 119/2021 ÚD (termín pro podání druhé dávky očkovací látky)
 202. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25. června 2021 publikované pod č. 130/2021 ÚD (omezení obchodu a služeb)
 203. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN ze dne 28. června 2021 publikované pod č. 138/2021 ÚD (provádění očkování)
 204. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN ze dne 29. června 2021 publikované pod č. 131/2021 ÚD (omezení provozu škol a školských zařízení)
 205. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN ze dne 29. června 2021 publikované pod č. 132/2021 ÚD (provádění RT-PCR testů)
 206. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN ze dne 29. června 2021 publikované pod č. 133/2021 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 207. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN ze dne 12. července 2021 publikované pod č. 146/2021 ÚD (termín pro podání druhé dávky očkovací látky)
 208. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN ze dne 15. července 2021 publikované pod č. 147/2021 ÚD (povinnost oznámit konání hromadné akce na 1000 osob denně)
 209. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN ze dne 26. července 2021 publikované pod č. 150/2021 ÚD (zasílání SMS zpráv o povinnosti vyplnit příjezdový formulář na mobilní čísla, která se nacházela v zahraničí a přihlásí se do domácí sítě operátorů)
 210. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN ze dne 30. července 2021 publikované pod č. 154/2021 ÚD (omezení obchodu a služeb)
 211. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN ze dne 30. července 2021 publikované pod č. 155/2021 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 212. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20. srpna 2021 publikované pod č. 159/2021 ÚD (osobní přítomnost na vzdělávání)
 213. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN ze dne 26. srpna 2021 publikované pod č. 160/2021 ÚD (omezení obchodu a služeb)
 214. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN ze dne 30. srpna 2021 publikované pod č. 164/2021 ÚD (testování pacientů a uživatelů poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb)
 215. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN ze dne 30. srpna 2021 publikované pod č. 165/2021 ÚD (testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb)
 216. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN ze dne 27. září 2021 publikované pod č. 171/2021 ÚD (omezení obchodu a služeb)
 217. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN ze dne 27. září 2021 publikované pod č. 173/2021 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti při volbách do Poslanecké sněmovny)
 218. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN ze dne 22. října 2021 publikované pod č. 180/2021 ÚD (provádění testování)
 219. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN ze dne 22. října 2021 publikované pod č. 182/2021 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 220. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ze dne 27. října 2021 publikované pod č. 184/2021 ÚD (nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti)
 221. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. října 2021 publikované pod č. 185/2021 ÚD (podmínky osobní přítomnosti na vzdělávání)
 222. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN ze dne 5. listopadu 2021 publikované pod č. 189/2021 ÚD (omezení návštěv u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb)
 223. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN ze dne 5. listopadu 2021 publikované pod č. 190/2021 ÚD (omezení obchodu a služeb)
 224. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN ze dne 10. listopadu 2021 publikované pod č. 191/2021 ÚD (vyšetření metodou RT-PCR)
 225. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2021-31/MIN/KAN ze dne 18. listopadu 2021 publikované pod č. 198/2021 ÚD (testování obyvatel)
 226. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18. listopadu 2021 publikované pod č. 200/2021 ÚD (omezení návštěv u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb)
 227. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14598/2021-3/MIN/KAN ze dne 18. listopadu 2021 publikované pod č. 201/2021 ÚD (návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců)
 228. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021 publikované pod č. 203/2021 ÚD (omezení obchodu a služeb)
 229. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021 publikované pod č. 204/2021 ÚD (testování zaměstnanců a OSVČ)
 230. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 42328/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. listopadu 2021 publikované pod č. 206/2021 ÚD (omezení návštěv v azylových zařízeních)

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.