Nouzový stav

Nouzový stav je jedním ze tří druhů mimořádných stavů (nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav) předpokládaných na úrovni ústavního práva. Mimořádným stavem se rozumí situace, kdy je „bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně“ (viz čl. 2 odst. 1 úst. zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, dále jen ÚZBČR).

Nouzový stav se vyhlašuje „v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost“ (čl. 5 odst. 1 ÚZBČR). Ústavní zákon jasně stanoví, že nouzový stav nelze vyhlásit „z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů“ (čl. 5 odst. 2 ÚZBČR).

Nouzový stav vyhlašuje vláda. Ta o něm musí neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu, která má pravomoc vyhlášení nouzového stavu zrušit (čl. 5 odst. 4 ÚZBČR). Poslanecká sněmovna dále rozhoduje i o prodloužení nebo zrušení nouzového stavu (čl. 6 odst. 2 a 3 ÚZBČR). Je-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, pak o prodloužení nebo zrušení nouzového stavu rozhodne Senát (čl. 11 písm. a) ÚZBČR). Rozhodnout o zrušení nouzového stavu před uplynutím doby, na níž byl nouzový stav vyhlášen, může i sama vláda (čl. 6 odst. 3 ÚZBČR ). V případě existence nebezpečí z prodlení může nouzový stav vyhlásit i sám předseda vlády. V takovém případě musí být toto rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu do 24 hodin schváleno nebo zrušeno vládou (čl. 5 odst. 3 ÚZBČR). Rozhodnutí o nouzovém stavu se vyhlašují ve stejné formě jako zákon a musí být zveřejněno v hromadných sdělovacích prostředcích. Účinnost rozhodnutí nabývá v okamžiku v tomto rozhodnutí stanoveném (čl. 12 ÚZBČR).

Nouzový stav může být vyhlášen buď pro vymezenou část nebo pro celé území státu (čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 ÚZBČR). Co se týče časového omezení, v rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu musí být uvedena doba, na kterou se tento stav vyhlašuje. Nouzový stav může být vyhlášen nejdéle na 30 dní a tato doba může být prodloužena jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny (čl. 6 odst. 2 ÚZBČR). Jinak končí po uplynutí doby stanovené v jeho vyhlášení. Jak již bylo uvedeno výše, před uplynutím této doby může nouzový stav zrušit vláda nebo Poslanecká sněmovna.

V rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu musí být uvedeny rovněž důvody pro jeho vyhlášení. Zároveň „musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají“ (čl. 6 odst. 1 ÚZBČR). Podrobnosti týkající se omezení práv a svobod a ukládání povinností upravuje zvláštní předpis, a to zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon, dále jen KZ).

Podle KZ je nouzový stav společně se stavem nebezpečí a stavem ohrožení státu považován za tzv. krizový stav (§ 2 písm. b) KZ). Rozsah práv, která lze za nouzového stavu omezit, taxativně vymezuje § 5 KZ. Jedná se o právo na nedotknutelnost osoby, nedotknutelnost obydlí při evakuaci, vlastnické a užívací právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, právo provozovat podnikatelskou činnost a právo na stávku. U těchto práv a svobod připuštěno omezení zákonem.

KZ dále v § 6 podrobně specifikuje, jaká krizová opatření je v době nouzového stavu vláda oprávněna učinit. Jedná se například o opatření ve formě nařízení zákazu vstupu, pohybu a pobytu osob, ukládání pracovní povinnosti, výpomoci či povinnosti poskytnout věcné prostředky, provádění staveb, nasazení vojáků, nařízení přednostního zásobování, apod. Výčet pravomocí je v tomto ustanovení poměrně rozsáhlý.

V souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 vyhlásila vláda ČR nouzový stav usnesením vlády publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb., a to od 14:00 od 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Následně byl nouzový stav prodloužen do 30. dubna 2020 usnesením vlády č. 156/2020 Sb., a poté ještě do 17. května 2020 usnesením vlády č. 219/2020 Sb.

V souvislosti s druhou vlnou pandemie opět vyhlásila vláda ČR nouzový stav usnesením vlády publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 391/2020 Sb., a to od 00:00 hod. od 5. října 2020 na dobu 30 dnů. Následně byl nouzový stav prodloužen do 20. listopadu 2020 usnesením vlády č. 439/2020 Sb., poté do 12. prosince 2020 usnesením vlády č. 471/2020 Sb., dále do 23. prosince 2020 usnesením vlády č. 521/2020 Sb. a do 22. ledna 2021 usnesením vlády č. 593/2020 Sb. Dne 22. ledna 2021 vláda opět prodloužila nouzový stav usnesením č. 21/2021 Sb., a to do 14. února 2021. Dne 14. února 2021 přijala vláda usnesení publikované pod č. 59/2021 Sb., kterým od půlnoci 15. února 2021 vyhlásila nový nouzový stav, a to na dobu 14 dní. Tento nouzový stav zrušila Poslanecká sněmovna svým usnesením publikovaným pod č. 84/2021 Sb., a to k 27. únoru 2021. Vláda však svým usnesením č. 96/2021 Sb. vyhlásila na dobu 30 dnů od půlnoci 27. února 2021 nový nouzový stav.

K problematice vyhlášení nouzového stavu se v dubnu 2020 v souvislosti s ústavní stížností domáhající se zrušení usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu vyjádřil Ústavní soud. Ten označil vyhlášení nouzového stavu za akt aplikace ústavního práva. Jde podle něj o „’akt vládnutí‘, který má normativní dopad, zásadně nepodléhá kontrole  Ústavního  soudu a je  ‚přezkoumatelný‘ primárně  demokraticky zvoleným  politickým  („nesoudním“)  orgánem,  kterým  je  Poslanecká  sněmovna“ (Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20, bod 26).

Jednání vlády v souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu po jeho zrušení Poslaneckou sněmovnou v únoru 2021 shledal Městský soud v Praze jako protiústavní. Učinil tak v souvislosti s žalobou na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu podanou žákem proti Gymnáziu Na Zatlance ve věci krizového opatření nařizujícího distanční vzdělávání. Městský soud v Praze ve svém rozsudku sp. zn. 17 A 126/2020-84 ze dne 23. 2. 2021 v bodech 35. – 45. detailně zabýval jednáním vlády a Poslanecké sněmovny. Upozornil zejména na bezprostřední časovou návaznost a totožnost důvodů pro vyhlášení Poslaneckou sněmovnou zrušeného nouzového stavu a nového nouzového stavu vyhlášeného následně vládou. Dále soud zmínil, že se kvůli časové návaznosti nemohly změnit ani faktické důvody pro vyhlášení nového nouzového stavu a že žádost hejtmanů o vyhlášení nouzového stavu nebyla za daných okolností novým věcným důvodem ani novou věcnou situací. Soud rovněž poukázal na možnost využití mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která mohou být využita pro zvládání pandemie namísto nouzového stavu. Podle soudu nemůže v demokratické společnosti účel světit prostředky a stávající nouzový stav je protiústavní.

Ústavností stávajícího nouzového stavu by se měl na podnět senátorů zabývat i Ústavní soud.


Zdroje:

 1. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění účinném od 1. 12. 2000
 2. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění účinném od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2021
 3. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 4. Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/2020
 5. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2021, sp. zn. 17 A 126/2020-84
 6. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů publikované ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb.
 7. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 156/2020 Sb.
 8. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. dubna 2020 č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 219/2020 Sb.
 9. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. září 2020 č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů publikované ve Sbírce zákonů pod č. 391/2020 Sb.
 10. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. října 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 439/2020 Sb.
 11. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 471/2020 Sb.
 12. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 521/2020 Sb.
 13. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 593/2020 Sb.
 14. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 21/2021 Sb.
 15. Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů publikované ve Sbírce zákonů pod č. 59/2021 Sb.
 16. Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 18. února 2021 o zrušení nouzového stavu publikované ve Sbírce zákonů pod č. 84/2021 Sb.
 17. Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 196 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 96/2021 Sb.

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.