Nouzový stav

Nouzový stav je jedním ze tří druhů mimořádných stavů (nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav) předpokládaných na úrovni ústavního práva. Mimořádným stavem se rozumí situace, kdy je „bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně“ (viz čl. 2 odst. 1 úst. zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, dále jen ÚZBČR).

Nouzový stav se vyhlašuje „v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost“ (čl. 5 odst. 1 ÚZBČR). Ústavní zákon jasně stanoví, že nouzový stav nelze vyhlásit „z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů“ (čl. 5 odst. 2 ÚZBČR).

Nouzový stav vyhlašuje vláda. Ta o něm musí neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu, která má pravomoc vyhlášení nouzového stavu zrušit (čl. 5 odst. 4 ÚZBČR). Poslanecká sněmovna dále rozhoduje i o prodloužení nebo zrušení nouzového stavu (čl. 6 odst. 2 a 3 ÚZBČR). Je-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, pak o prodloužení nebo zrušení nouzového stavu rozhodne Senát (čl. 11 písm. a) ÚZBČR). Rozhodnout o zrušení nouzového stavu před uplynutím doby, na níž byl nouzový stav vyhlášen, může i sama vláda (čl. 6 odst. 3 ÚZBČR ). V případě existence nebezpečí z prodlení může nouzový stav vyhlásit i sám předseda vlády. V takovém případě musí být toto rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu do 24 hodin schváleno nebo zrušeno vládou (čl. 5 odst. 3 ÚZBČR). Rozhodnutí o nouzovém stavu se vyhlašují ve stejné formě jako zákon a musí být zveřejněno v hromadných sdělovacích prostředcích. Účinnost rozhodnutí nabývá v okamžiku v tomto rozhodnutí stanoveném (čl. 12 ÚZBČR).

Nouzový stav může být vyhlášen buď pro vymezenou část nebo pro celé území státu (čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 ÚZBČR). Co se týče časového omezení, v rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu musí být uvedena doba, na kterou se tento stav vyhlašuje. Nouzový stav může být vyhlášen nejdéle na 30 dní a tato doba může být prodloužena jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny (čl. 6 odst. 2 ÚZBČR). Jinak končí po uplynutí doby stanovené v jeho vyhlášení. Jak již bylo uvedeno výše, před uplynutím této doby může nouzový stav zrušit vláda nebo Poslanecká sněmovna.

V rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu musí být uvedeny rovněž důvody pro jeho vyhlášení. Zároveň „musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají“ (čl. 6 odst. 1 ÚZBČR). Podrobnosti týkající se omezení práv a svobod a ukládání povinností upravuje zvláštní předpis, a to zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon, dále jen KZ).

Podle KZ je nouzový stav společně se stavem nebezpečí a stavem ohrožení státu považován za tzv. krizový stav (§ 2 písm. b) KZ). Rozsah práv, která lze za nouzového stavu omezit, taxativně vymezuje § 5 KZ. Jedná se o právo na nedotknutelnost osoby, nedotknutelnost obydlí při evakuaci, vlastnické a užívací právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, právo provozovat podnikatelskou činnost a právo na stávku. U těchto práv a svobod připuštěno omezení zákonem.

KZ dále v § 6 podrobně specifikuje, jaká krizová opatření je v době nouzového stavu vláda oprávněna učinit. Jedná se například o opatření ve formě nařízení zákazu vstupu, pohybu a pobytu osob, ukládání pracovní povinnosti, výpomoci či povinnosti poskytnout věcné prostředky, provádění staveb, nasazení vojáků, nařízení přednostního zásobování, apod. Výčet pravomocí je v tomto ustanovení poměrně rozsáhlý.

V souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 vyhlásila vláda ČR nouzový stav usnesením vlády publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb., a to od 14:00 od 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Následně byl nouzový stav prodloužen do 30. dubna 2020 usnesením vlády č. 156/2020 Sb., a poté ještě do 17. května 2020 usnesením vlády č. 219/2020 Sb.

V souvislosti s druhou vlnou pandemie opět vyhlásila vláda ČR nouzový stav usnesením vlády publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 391/2020 Sb., a to od 00:00 hod. od 5. října 2020 na dobu 30 dnů. Následně byl nouzový stav prodloužen do 20. listopadu 2020 usnesením vlády č. 439/2020 Sb., poté do 12. prosince 2020 usnesením vlády č. 471/2020 Sb., následně do 23. prosince 2020 usnesením vlády č. 521/2020 Sb., do 22. ledna 2021 usnesením č. 593/2020 Sb. a do 14. února 2021 usnesením č. 21/2021 Sb. K dalšímu prodloužení nouzového stavu následně nemělo dojít, protože s takovým prodloužením Poslanecká sněmovna nevyslovila souhlas. Vláda nicméně nouzový stav vyhlásila opětovně, a to od 15. února 2021. Učinila tak usnesením č. 59/2021 Sb. O vyhlášení nouzového stavu požádali krajští hejtmani s odkazem na § 3 odst. 5 KZ, podle nějž „není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu“. Skupina 35 senátorů a senátorek zaslala dne 19. února 2021 Ústavnímu soudu návrh na zrušení tohoto ustanovení, které považovala za protiústavní. Usnesení č. 59/2021 Sb. bylo zrušeno ke dni 27. února 2021, a to usnesením Poslanecké sněmovny č. 84/2021 Sb. Nouzový stav vyhlášený v době od 15. února 2021 do 27. února 2021 shledal v mezidobí Městský soud v Praze jako protiústavní (Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2021, č. j. 17 A 126/2020-84). Všechna krizová opatření vydaná na základě usnesení č. 59/2021 Sb. tak byla neaplikovatelná.

Okamžitě po zrušení nouzového stavu ke dni 27. 2. 2021 ale vláda vyhlásila nový nouzový stav usnesením č. 96/2021 Sb., a to od 27. 2. 2021. V praxi tak k přerušení nouzového stavu nedošlo. Nouzový stav byl vyhlášen do 28. 3. 2021. Následně byl prodloužen až do 11. 4. 2021, a to usnesením č. 146/2021 Sb.

Další nouzový stav byl vyhlášen usnesením č. 434/2021 Sb., a to od 26. 11. 2021 na dobu 30 dní, tj. do 25. 12. 2021.

K problematice vyhlášení nouzového stavu se v souvislosti s ústavní stížností domáhající se zrušení usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu vyjádřil Ústavní soud již v dubnu 2020. Ten označil vyhlášení nouzového stavu za akt aplikace ústavního práva. Jde podle něj o „’akt vládnutí‘, který má normativní dopad, zásadně nepodléhá kontrole  Ústavního  soudu a je  ‚přezkoumatelný‘ primárně  demokraticky zvoleným  politickým  („nesoudním“)  orgánem,  kterým  je  Poslanecká  sněmovna“ (Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20, bod 26). Ústavní soud se k nouzovému stavu vyjádřil v několika dalších usneseních (např. Pl. ÚS 11/20, Pl. ÚS 105/20, Pl. ÚS 111/20, Pl. ÚS 8/21, Pl. ÚS 9/21, 10/21). V usnesení Pl. ÚS 12/21 se zabýval návrhem skupiny 35 senátorů na zrušení nouzového stavu vyhlášeného na žádost hejtmanů. Jako v předchozích usneseních Ústavní soud návrh odmítl s tím, že Ústavní soud není příslušný k projednání takovéhoto usnesení.


Zdroje:

 

 1. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění účinném od 1. 12. 2000
 2. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění účinném od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2022
 3. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 4. Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/2020

 5. Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 11/20

 6. Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2020, sp. zn. 105/20

 7. Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. 111/20

 8. Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2021, sp. zn. 8/21

 9. Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2021, sp. zn. 9/21

 10. Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2021, sp. zn. 10/21

 11. Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 12/21

 12. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2021, sp. zn. 17 A 126/2020-84
 13. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů publikované ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb.
 14. Usnesení vlády České republiky ze dne 9. dubna 2020 č. 396 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 156/2020 Sb.
 15. Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 485 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 219/2020 Sb.
 16. Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 30. září 2020 č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů publikované ve Sbírce zákonů pod č. 391/2020 Sb.
 17. Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 439/2020 Sb.
 18. Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 471/2020 Sb.
 19. Usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 521/2020 Sb.
 20. Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 593/2020 Sb. o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 21. Usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2021 č. 55 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 21/2021 Sb. o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 22. Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 59/2021 Sb.
 23. Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 18. února 2021 o zrušení nouzového stavu
 24. Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 196 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 96/2021 Sb.
 25. Usnesení vlády České republiky ze dne 26. března 2021 č. 314 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 146/2021 Sb. o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 26. Usnesení vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 434/2021 Sb. o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.