Orgány ochrany veřejného zdraví

Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra (§ 78 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, dále jen ZoOVZ).

Kromě těchto úřadů vykonávají státní správu v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví i Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady. Tyto úřady však nemají status  orgánů ochrany veřejného zdraví a nemají tak například pravomoc sbírat a zpracovávat osobní údaje na základě specifického zmocnění zakotveném v § 79 ZoOVZ. Na základě tohoto ustanovení jsou zpracovávány údaje „v registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy“ (§ 79 odst. 2 ZoOVZ).

Pravomoci Ministerstva zdravotnictví stanoví § 80 ZoOVZ. V souvislosti s pandemií COVID-19 lze poukázat zejména na pravomoci týkající se vztahu Ministerstva zdravotnictví ke krajským hygienickým stanicím, pravomoci týkající se očkování, nařizování mimořádných opatření a stanovování ochranných opatření. Podle § 80 odst. 1 písm. b) ZoOVZ Ministerstvo zdravotnictví „řídí a kontroluje krajské hygienické stanice.“ Co se týče očkování, pak ministerstvo „ stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů, a to vždy do 28. února kalendářního roku; stejným postupem Ministerstvo zdravotnictví stanoví a zveřejní i změny antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování“ (§ 80 odst. 1 písm. e) ZoOVZ) a „na žádost krajské hygienické stanice dává povolení k mimořádnému očkování podle § 69 odst. 1 písm. g)“ ZoOVZ (§ 80 odst. 1 písm. i) ZoOVZ). Na základě  § 80 odst. 1 písm. g) ZoOVZ Ministerstvo zdravotnictví „nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu“. Na základě  § 80 odst. 1 písm. h) ZoOVZ pak Ministerstvo zdravotnictví „stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění, a rozhoduje o jejich ukončení“.

Pravomoci krajských hygienických stanic stanoví § 82 ZoOVZ. Krajské hygienické stanice mohou mimo jiné „rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich ukončení; organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji“ (§ 82 odst. 2 písm. l) ZoOVZ) a „nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu. Mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví“ (§ 82 odst. 2 písm. m) ZoOVZ).

Pravomoci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra stanoví § 83 ZoOVZ. Ten primárně stanoví jejich pravomoc vykonávat státní správu v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví ve vlastních resortech, tj. v oblasti ozbrojených sil pro Ministerstvo obrany a v oblasti bezpečnostních sborů pro Ministerstvo vnitra.


Zdroje:

  1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném od 27. 4. 2021 do 31. 12. 2021

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.