Pandemický zákon

Termínem pandemický zákon se označuje zákon č. 94/2021 Sb., který byl přijat speciálně pro účely zvládání epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS CoV-2. Za hlavní důvod pro přijetí pandemického zákona uvádí důvodová zpráva absenci dostatečné škály nástrojů pro zvládání pandemie v zákoně o ochraně veřejného zdraví (dále jen ZoOVZ). Tento zákon sice umožňuje Ministerstvu zdravotnictví přijímat mimořádná opatření ve formě opatření obecné povahy, ovšem legitimita některých takto přijímaných opatření byla zpochybněna. Některá z těchto mimořádných opatření byla rovněž zrušena soudem (viz např. rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 14 A 41/2020 ze dne 23. 4. 2020). Pandemický zákon (dále jen PandZ) proto zakotvil možnost přijímat za stavu pandemické pohotovosti, který byl vyhlášen tímto zákonem, mimořádná opatření s celostátní působností nebo s působností na území několika krajů. Cílem přijetí PandZ je tak zejména eliminovat nutnost opakovaného vyhlašování nouzového stavu, v rámci nějž je možné výrazně omezit práva osob a uložit jim určité povinnosti.

Podle PandZ lze vydávat buď zde specifikovaná mimořádná opatření (§ 2) nebo opatření stanovená v ZoOVZ podle § 69 odst. 1 písm b) nebo i) (§ 4). PandZ stanoví procesní postup a podmínky vydávání mimořádných opatření v § 3. Podmínkou zákonnosti vydání mimořádného opatření je jeho odůvodnění podle § 3 odst. 2 PandZ.  Podle něj se v odůvodnění „zohlední aktuální analýza epidemiologické situace onemocnění COVID-19 a konkrétní míra rizika spojeného s vymezenými činnostmi, oblastmi či jinými charakteristikami a přiměřenost zásahu do práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob“. Podmínky realizace mimořádných opatření jsou stanoveny v § 6 PandZ. Zde bylo zakotveno zmocnění použít pro záchranné práce Armádu České republiky a vyžadovat součinnost Policie ČR. Ustanovení § 7 reguluje koordinaci plnění mimořádných opatření a Ministerstvo zdravotnictví může vládu požádat o svolání Ústředního krizového štábu. Součinnost může být vyžadována i od krajů.

PandZ stanoví Ministerstvu zdravotnictví specifickou povinnost informovat veřejnost o pandemii. Podle § 5 odst. 1 zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách následující informace:

  1. aktuální analýzu epidemiologické situace onemocnění COVID-19, epidemiologický model, na základě kterého jsou vydávána opatření, a odhad jejího vývoje,
  2. informativní přehled o míře ohrožení obyvatelstva a o opatřeních, která jsou spojena s různou mírou ohrožení,
  3. statistická data o zvládání epidemie COVID-19 a o očkování obyvatelstva v otevřeném a strojově čitelném formátu a
  4. informace o platných a účinných mimořádných opatřeních vydaných podle tohoto zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví, je-li jejich účelem likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku.

Ustanovení §§ 1 až 8, kterými je vyhlášen stav pandemické pohotovosti, je umožněno přijímání mimořádných opatření a jsou stanoveny procesní povinnost pozbydou platnosti dne 28. února 2022. V platnosti pak zůstanou ostatní ustanovení, která se zabývají především náhradou škody, soudním přezkumem mimořádných opatření, použitím trestních předpisů a novelizacemi dalších zákonů.

V souvislosti s PandZ je relevantní rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. dubna 2021, sp. zn. 8 Ao 1/2021-133. Tento rozsudek stanovil, že správní soudy mohou výjimečně přezkoumat opatření obecné povahy, které pozbylo platnosti, že je odborová organizace oprávněna podat návrh na zrušení opatření obecné povahy, že mimořádné opatření jpodle § 69 ZoOVZ je oprávněn podat i ministr zdravotnictví, že nenaplnění požadavků na odůvodnění mimořádného opatření podle § 3 odst. 2 PandZ má vliv na jeho zákonnost a že pokud mimořádné opatření ukládá povinnost zpracovávat osobní údaje, musí rovněž vymezit účel zpracování těchto osobních údajů.


Zdroje:

  1. Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném od 27. 2. 2021 do 28. 2. 2022
  2. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění účinném od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2022
  3. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění účinném od 27. 4. 2021 do 31. 12. 2021
  4. Důvodová zpráva k zákonu č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
  5. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. dubna 2021, sp. zn. 8 Ao 1/2021-133
  6. Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, sp. zn. 14 A 41/2020

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.