Překážky v práci

Překážky v práci upravuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále jen ZP) v části osmé, konkrétně v § 191–210. Překážkou v práci je taková skutečnost, která brání buď zaměstnanci anebo zaměstnavateli plnit své pracovní povinnosti.

Překážkami v práci na straně zaměstnance jsou buď důležité osobní překážky (zvláštní důvody, provozní důvody a překážky stanovené nařízením vlády č. 590/2006 Sb.) nebo překážky z důvodu obecného zájmu (výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, jiný úkon v obecném zájmu, plnění branné povinnosti a školení či jiná forma přípravy nebo studia). Překážkami na straně zaměstnavatele, které zabraňují zaměstnanci vykonávat práci, jsou prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (§ 207 ZP), jiné překážky v práci (§ 208 ZP), částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP) a překážka na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště (§ 209). ZP stanoví pro jednotlivé překážky v práci pravidla pro náhradu mzdy.

V souvislosti s pandemií COVID-19 se s ohledem na prevenci zhoršování pandemie začaly překážky v práci vyskytovat v poměrně velké míře. Typicky jde o uzavírání provozů (jiná překážka v práci), snížení poptávek po výrobcích a službách (částečná nezaměstnanost), či nařizování karantény (důležitá osobní překážka v práci). Pro zajištění právní jistoty vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí přehlednou tabulku, která jasně určuje, pod jakou překážku v práci která typická situace nastalá v souvislosti s pandemií COVID-19 spadá a jaká náhrada mzdy/platu či jiná dávka přísluší zaměstnancům. Tabulka zároveň zmiňuje, z jakého programu bude zaměstnavatelům hrazena případná kompenzace. Bližší informace jsou dostupné v dokumentu Pracovněprávní desatero boje s koronavirem.

Vzhledem k tomu, že zmíněné překážky v práci jsou především důsledkem vládních opatření reagujících na vývoj pandemie, a také proto, že mají významný vliv na zaměstnanost, přijala vláda ČR na základě § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti několik usnesení o cíleném programu podpory zaměstnanosti. Jde o tzv. program Antivirus, který je realizován v režimu A (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy v případě nařízení karantény zaměstnanci podle § 192 ZP a v případě překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP z důvodu nemožnosti přidělovat práci v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na ochranu veřejného zdraví v souvislosti s šířením nákazy COVID-19), v režimu B (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy podle části osmé, hlavy III ZP za překážky v práci na straně zaměstnavatelů vzniklých v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, zejména spočívajících v nepřítomnosti významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů produkce) a v režimu C, který spočívá v prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (viz zákon č. 300/2020 Sb.).

Vláda prodloužila usneseními program Antivirus do 30. června 2021.


Zdroje:

 1. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném od 30. 7. 2020 do 31. 12. 2020
 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném od 30. 7. 2020 do 31. 12. 2020
 3. Zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 1. 9. 2020
 4. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, ve znění účinném od 1. 1. 2007
 5. Usnesení vlády České republiky ze dne 19. března 2020 č. 257 o Cíleném programu podpory zaměstnanosti
 6. Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 292 o doplnění usnesení ze dne 19. března 2020 č. 257, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti
 7. Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 293 o změně usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257 o Cíleném programu podpory zaměstnanosti
 8. Usnesení vlády České republiky ze dne 31. března 2020 č. 353 o Cíleném programu podpory zaměstnanosti a zrušení usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257, usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 293
 9. Usnesení vlády České republiky ze dne 27. dubna 2020 č. 481 o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti
 10. Usnesení vlády České republiky ze dne 25. května 2020 č. 581 o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti, režim B
 11. Usnesení vlády České republiky ze dne 1. června 2020 č. 604 o změně usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 581, o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti, režim B
 12. Usnesení vlády České republiky ze dne 8. června 2020 č. 635 o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti, režim A
 13. Usnesení vlády České republiky ze dne 24. srpna 2020 č. 870 o změně usnesení vlády ze dne 27. července 2020 č. 809 a usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 581 ve znění usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 604
 14. Usnesení vlády České republiky ze dne 14. října 2020 č. 1039 o změně podmínek Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus

 15. Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1098 o změně podmínek Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus – Režim B
 16. Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1365 o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus

 17. Usnesení vlády České republiky ze dne 22. února 2021 č. 186 o změnách Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus

 18. Usnesení vlády České republiky ze dne 19. dubna 2021 č. 392 o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus

 19. Usnesení vlády České republiky ze dne 31. května 2021 č. 505 o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus

 20. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pracovněprávní desatero boje s koronavirem. 3. 4. 2020

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.