Digitální řešení zdravotních rizik vyvolaných infodemií COVID-19: nástin politiky Světové zdravotnické organizace (WHO)

11. 7. 2022


Pandemii COVID-19 provázely pocity nejistoty, obav a strachu, které podněcovaly nedůvěru ve zdravotnické orgány, vědecké komunity a masová média, umocněnou nepravdivými informacemi šířenými na internetu. Tento jev spojený s pandemií byl pojmenován jako informační epidemie neboli „infodemie” a definován jako „přemíra informací, včetně nepravdivých nebo zavádějících informací v digitálním a fyzickém světě během propuknutí nemoci”.


V důsledku šíření nepravdivého a zavádějícího obsahu týkajícího se zdraví se reakce na pandemii/epidemii COVID-19 stala v některých případech méně včasnou a účinnou, což mělo negativní dopad na život lidí, včetně jejich emoční pohody. Vystavení nepravdivým informacím – jak online, tak offline – je spojeno se zvýšenými zdravotními riziky, jež mají škodlivé nebo dokonce smrtelné následky. Příklady negativního chování obyvatel zahrnují užívání nesprávných či škodlivých léčebných postupů, nižší míru využívání preventivních opatření (včetně očkování), zhoršené duševní zdraví a emoční pohodu, nižší důvěru v poskytovatele zdravotní péče apod.

V rámci tohoto scénáře se Regionální kancelář WHO pro Evropu snažila odpovědět na otázku, jak lze digitální řešení využít pro eliminaci infodemie. Máme již k dispozici důkazy, podle nichž digitální řešení, která se zaměřují na využití technologických inovací, mají nejlepší předpoklady na infodemii reagovat.

Předkládaný dokument WHO (viz odkaz) zdůrazňuje potřebu konkrétních zlepšení, vyzývajících zúčastněné strany v evropském regionu ke spolupráci v rámci infodemického managementu. Je důležité zdůraznit, že online a offline prostředí se vzájemně prolínají a základní faktory COVID-19 infodemie nejsou čistě digitální, ale mají své kořeny ve složitých historických a sociokulturních kontextech. Proto přístup k infodemii pouze prostřednictvím digitálních intervencí nemusí být dostačující. Níže uvedená digitální řešení je třeba kombinovat s již vyzkoušenými offline přístupy k reakci na ohniska nákazy. Komunikace o rizicích a intervence zaměřené na zapojení komunity jsou jedním z hlavních příkladů osvědčených postupů, které je třeba propojit s digitálními perspektivami.

Mezi identifikované digitální intervence určené k řešení infodemie patří:

  • zavedení mechanismů pro ověřování faktů a nahlašování nepravdivých informací;
  • vývoj a aplikaci nástrojů pro monitoring sociálních sítích, jež staví na prvcích umělé inteligence. Předmětné aplikace mohou napomoci analyzovat rozsáhlá rychle proudící data, vyhodnocovat rizika a identifikovat infodemické signály;
  • vytváření monitorovacích programů, koordinačních iniciativ více zúčastněných stran a vnitrostátních regulačních rámců, které respektují zásady svobody projevu;
  • podpora digitální zdravotní gramotnosti a očkovací intervence, které zlepšují schopnost lidí rozpoznat dezinformace.

Přijetí výše uvedených digitálních řešení vyžaduje celospolečenský přístup k infodemické reakci. Vnitrostátní zdravotnické orgány, novináři, subjekty ověřující fakta, organizace občanské společnosti, oprávnění občané a další relevantní strany hrají nepochybně zásadní roli při budování důvěry a boji proti šíření škodlivých informací týkajících se zdraví populace. 

11. 7. 2022 | Autorka: Natálie Pančochářová

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.